Vaiko brandumo mokyklai ar priešmokykliniam ugdymui vertinimas

VAIKO BRANDUMO MOKYKLAI AR PRIEŠMOKYKLINIAM UGDYMUI VERTINIMAS

 Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimą, naudodamas specialią metodiką, atlieka tarnyboje dirbantis psichologas.

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu:

  • tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;
  • tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai, brandumas nėra vertinamas.

Brandumas mokyklai taip pat nėra vertinamas, jei buvo vertinta vaiko branda priešmokykliniam ugdymui ir jis, būdamas brandus, penkerių metų pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, jog būtų įvertintas brandumas, registruoja vaiką Tarnyboje tiesiogiai ar telefonu (8 459) 35144.

Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas švietimo ir mokslo ministro nustatytu laikotarpiu - nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Atvykus vaiko brandumo įvertinimui, reikia turėti šiuos dokumentus:

  • prašymą (nustatytos formos prašymas rašomas Tarnyboje);
  • vaiko gimimo liudijimą;
  • išrašą iš vaiko medicininių dokumentų (Forma Nr. 027/a);
  • vaiko piešinių, įvairių darbelių pavyzdžių.

Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 6 metai, yra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, ar vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais nesueina 7 metai, yra brandus mokytis pagal pradinio ugdymo programą, atitinkamai gali būti ugdomas pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą. Sprendimus dėl tolesnio vaiko mokymosi pagal priešmokyklinio (pradinio) ugdymo programas priima tėvai (globėjai, rūpintojai), atsižvelgdami į vaiko brandumo įvertinimo išvadą ir vaiko sveikatos būklę.

Psichologui įvertinus vaiko brandumą ir nustačius, kad vaikas nėra brandus mokytis pagal priešmokyklinio ar pradinio ugdymo programą, ugdymas pagal minėtas programas nėra teikiamas.