Pedagoginė psichologinė veikla

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos pedagoginė psichologinė veikla apima asmenų specialiųjų ugdymo(si) poreikių įvertinimą, mokinių, mokytojų, tėvų ir kitų grupių klientų konsultavimą ugdymo, elgesio korekcijos klausimais, vaikų brandos vertinimą ir kitų steigėjo deleguotų funkcijų įgyvendinimą.