Pranešk apie korupciją

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba užpildžius pranešimo  formą internetu. https://www.valstybeskontrole.lt/LT/Post/16979/praneseju-apsauga/ 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tokią prievolę nustato Lietuvos Respublikos  Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis.

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.168154?faces-redirect=true

Šiai prievolei įgyvendinti Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų, susidūrusių su korupcija, veiksmų atmintinę bei pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą

https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/7427

 

PRANEŠK APIE PAŽEIDIMĄ VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU

Vadovaujantis  Pranešėjų apsaugos įstatymu, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3832a702d8ea11e782d4fd2c44cc67af/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=aec0e10b-51f5-4a5f-acf7-ff434783402b įsigaliojusiu nuo 2019-01-01 bei Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo  tvarkos aprašu, patvirtintu 2021-12-30 Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr.  V-65, yra galimybė informuoti Tarnybą apie institucijoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių su Tarnyba arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Pranešimus Tarnybos vidiniu pranešimu kanalu gali palikti esami ir buvę Tarnybos darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Tarnyba

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Darbdaviui ir kitiems institucijos darbuotojams draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos, tai yra: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Tarnyboje, ją gali pateikti  viešai arba vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai, atvykęs į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą (Vilniaus  g. 8, LT-40114 Kupiškis);

2. paštu anksčiau nurodytu adresu;

3. elektroninio pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą. https://www.stt.lt/pateikti-pranesima-apie-korupcija/valstybes-tarnautojams/7427

Informaciją apie pažeidimus galima pateikti ir laisva forma. Tokiu atveju privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Detalesnę informaciją ir konsultacijas gali suteikti Tarnybos darbuotoja Vita Strumskytė-Giedrienė: el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

DUOMENYS APIE VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU GAUTĄ INFORMACIJĄ

Korupcijos prevencijos komisija kartą per metus kartu su darbuotoju, administruojančiu vidinį pranešimų kanalą, apibendrina gautų pranešimų apie pažeidimus tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir institucijos interneto svetainėje paskelbia tirtų atvejų statistinius duomenis ir jų vertinimo rezultatus.

2022 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje.