Metodininkas -  Tiria Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų  bendruomenės kvalifikacijos tobulinimo ir savišvietos poreikius . Organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius. Konsultuoja kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo klausimais.

Specialieji reikalavimai:  turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus.