Metodininkas - Organizuoja savivaldybės mokyklų mokinių dalykines olimpiadas, konkursus ir

kitus renginius. Vykdo savivaldybės suaugusiųjų neformalųjį švietimą. Teikia bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokiniams informaciją apie specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, mokymosi ir studijų galimybes, priėmimo sąlygas ir kt., konsultuoja specialybės (profesijos) pasirinkimo, karjeros planavimo klausimais.

Specialieji reikalavimai:  turi aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pedagoginį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus.