Psichologas

Psichologas – Įvertina mokinių (vaikų) mokymosi sunkumus, raidos ypatumus bei sutrikimus psichologines  asmenybės ir ugdymosi problemas, mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius psichologiniu aspektu, nustato vaiko brandumą mokyklai. Mokiniams (vaikams), kurie dėl ligos ar patologinės būklės yra žymiai riboto judrumo (esant atitinkamam asmens sveikatos priežiūros gydytojų konsultavimo komisijos sprendimui) ir dėl to negali lankyti mokyklos ar atvykti į tarnybą, pedagoginis įvertinimas gali būti atliekamas namie. Teikia psichologinę  pagalbą mokiniams (vaikams), tėvams (globėjams), švietimo įstaigoms, jų pedagoginiams darbuotojams. Rengia rekomendacijas, skaito paskaitas, pranešimus, veda seminarus, mokymus. Vykdo švietėjišką veiklą.

Specialieji reikalavimai: Psichologas turi turėti aukštąjį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją (ne mažiau kaip 200 kreditų apimties nuosekliųjų universitetinių psichologijos krypties studijų). Geba teikti psichologinę pagalbą įvairių psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims (vaikams, mokiniams), inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant ugdymo įstaigos bendruomenei aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones, bendradarbiauti su auklėtojais, mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu, kitais specialistais ir vaikų ar mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.