Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas - Konsultuoja mokinius (vaikus), tėvus (globėjus), pedagogus sprendžiant kylančias socialines pedagogines problemas (mokyklos nelankymas, mokymosi motyvacijos stoka, silpni socialiniai, pykčio valdymo įgūdžiai, delinkventinis elgesys, santykių su bendraamžiais, tėvais, pedagogais problemos). Atlieka aplinkos poveikio mokiniui (vaikui), ugdymo ir mokymosi sunkumų nustatymo tyrimus, siekiant parinkti efektyvias pagalbos strategijas. Vykdo prevencinę veiklą ugdant mokinių (vaikų) asmenines, socialines, bendrąsias kompetencijas (grupinių vaikų gyvenimo įgūdžių ugdymo užsiėmimai, paskaitos, prevenciniai renginiai). Administruoja Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos vaikų dienos centrų veiklą.

Specialieji reikalavimai: Yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją, turi ne mažesnę kaip trejų metų socialinio pedagogo darbo patirtį mokykloje, žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, išmano Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą, išmano pedagoginio vertinimo metodikas, geba tirti socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, organizuoti ir koordinuoti socialinės pedagoginės pagalbos teikimą mokiniams, tėvams (globėjams) ir kitiems rajono švietimo įstaigose dirbantiems specialistams.