Specialusis pedagogas

Specialusis pedagogas - Atlieka pedagoginį mokinio (vaiko) vertinimą, nustato jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms. Mokiniams (vaikams), kurie dėl ligos ar patologinės būklės yra žymiai riboto judrumo (esant atitinkamam asmens sveikatos priežiūros gydytojų konsultavimo komisijos sprendimui) ir dėl to negali lankyti mokyklos ar atvykti į tarnybą, pedagoginis įvertinimas gali būti atliekamas namie.  Konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus) ir pedagogus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, pritaikytų ir individualizuotų ugdymo programų rengimo klausimais. Teikia metodinę pagalbą mokytojams, tėvams (globėjams), kaip atpažinti mokinio (vaiko) specialiuosius ugdymosi poreikius ir kaip jam padėti mokykloje, namuose, kokių alternatyvių mokymo būdų, metodų ir priemonių taikyti ugdymo procesui. Rengia rekomendacijas, skaito paskaitas, pranešimus, veda seminarus, mokymus. Veda individualias specialiąsias pratybas (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais).

Specialieji reikalavimai: Yra įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir specialiojo pedagogo ir logopedo kvalifikaciją turi ne mažesnę kaip trejų metų specialiojo pedagogo darbo patirtį mokykloje, žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, išmano Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą, išmano pedagoginio vertinimo metodikas, geba atlikti pedagoginį mokinių vertinimą, nustatyti jų pasiekimus, žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei nustatyti specialiuosius ugdymosi poreikius, įvertinti pažangą.