Logopedas

Logopedas -  Įvertina mokinio (vaiko) kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus. Mokiniams (vaikams), kurie dėl ligos ar patologinės būklės yra žymiai riboto judrumo (esant atitinkamam asmens sveikatos priežiūros gydytojų konsultavimo komisijos sprendimui) ir dėl to negali lankyti ugdymo įstaigos ar atvykti į tarnybą, logopedinis įvertinimas gali būti atliekamas namie. Konsultuoja kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių mokinių, jų tėvų (globėjų) sutrikimų prevencijos klausimais. Teikia metodinę pagalbą tėvams (globėjams), pedagogams dėl asmenų, turinčių kalbos ir komunikacijos sutrikimų, ugdymo. Rengia rekomendacijas, skaito paskaitas, pranešimus, veda seminarus, mokymus. Teikia individualias konsultacijas kalbos sutrikimų šalinimui, prevencijos klausimais (nesant specialistų ugdymo įstaigoje ar kitais išskirtiniais atvejais)

Specialieji reikalavimai: darbuotojas įgijęs aukštąjį išsilavinimą ir logopedo kvalifikaciją, turi ne mažesnę kaip trejų metų logopedo darbo patirtį mokykloje, žino ir geba taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius specialųjį ugdymą, išmano Lietuvos specialiojo ugdymo sistemą, išmano kalbos vertinimo metodikas, geba jas taikant atlikti mokinių (vaikų) kalbos vertinimą bei nustatyti kalbėjimo ir kitus kalbos sutrikimus.