Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas

Gruodžio 7 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais“ paskutinis seminaras.

Programa buvo įgyvendinama per 2022 m., ją  sudarė 5 moduliai: „Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinio „Žaismė ir atradimai“ pristatymas“, „Vaiko aprašas priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogams“, „Mokytojas – kūrybingas vaiko ugdymosi veiklų moderatorius: vaiko inžinerinių gebėjimų ugdymas“, „Vaiko savęs pažinimo, savireguliacijos, bendravimo su kitais gebėjimų ugdymo inovacijos“, „Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos“. Lektorės – prof. dr. Daiva Jakavonytė-Staškuvienė, Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Naikauskienė, ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Rasa Aukštikalnienė, direktorė Danguolė Koženiauskienė,  Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Sarcevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ina Mudurienė.

Kupiškio r. ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojai ne tik  susipažino su metodinės medžiagos rinkiniu „Žaismė ir atradimai“, bet ugdomojoje veikloje diegė inovatyvius  metodus bei priemones, paskutinio seminaro metu reflektavo, kaip sekėsi praktiškai įgyvendinti metodinės medžiagos rinkinio idėjas. Dėkojame kolegėms iš Kupiškio mokyklos „Varpelis“, Kupiškio vaikų lopšelių-darželių „Saulutė“ ir „Obelėlė“, pristačiusioms savo veiklas.

Programos įgyvendinimo metu ikimokyklinio /priešmokyklinio ugdymo mokytojai patobulino šias profesines kompetencijas: ugdymo(si) aplinkų kūrimo, mokymo(si) proceso valdymo, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo, mokinių motyvavimo. Taip pat buvo tobulinamos šios mokytojo bendrosios kompetencijos: bendravimo ir bendradarbiavimo, komunikacinė ir informacijos valdymo, reflektavimo ir mokėjimo mokytis.