Priešmokyklinis ugdymas nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

Priešmokyklinis ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai.

Vaikui priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti ir kai jam tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos. Tokiu atveju turi būti atliktas brandumo vertinimas ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą (tai atlieka Švietimo pagalbos tarnyba). 

Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas vėliau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

 Vaikui, kuriam priešmokyklinis ugdymas buvo pradėtas teikti , kai tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos jam sueina 5 metai arba 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais atvejais ir tvarka įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metu.

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių bei pažangos vertinimas vykdomas, jeigu tėvai (globėjai) nesutinka su priešmokyklinio ugdymo pedagogo ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (toliau – Mokytojas) išvada dėl tolimesnio Vaiko ugdymo galimybių, pateikta rekomendacijoje (toliau – Rekomendacija):

  1. Tėvams (globėjams) nesutikus su Rekomendacijoje pateikta išvada dėl tolimesnio Vaiko

ugdymo galimybių, jie įstaigai (toliau – Mokykla), kurioje ugdosi vaikas,  raštu pateikia prašymą (laisvos formos) (toliau – Prašymas) dėl Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo. Mokykla, gavusi tėvų (globėjų) Prašymą, atlieka Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos vertinimą;

  1. Mokykla ne vėliau kaip per 3 darbo dienas teikia Rekomendaciją Mokyklos vaiko gerovės

komisijai (toliau – Komisija);

  1. Komisija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų organizuoja posėdį, kuriame privalo dalyvauti

Mokytojas ir tėvai (globėjai). Apie Komisijos organizuojamą posėdžio datą ir laiką ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas Prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefono numeriu informuojami tėvai (globėjai) ir Mokytojas. Tėvams (globėjams) neatvykus į Komisijos posėdį, sprendimas dėl tolesnio Vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą arba pagal pradinio ugdymo programą priimamas be jų;

  1. Tuo atveju, kai tėvai (globėjai) nesutinka su Komisijos sprendimu, ne vėliau kaip per 3

darbo dienas nuo Komisijos sprendimo gavimo dienos, bet ne vėliau kaip iki rugpjūčio 14 d. imtinai, kreipiasi į Švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba)  dėl Vaiko papildomo vertinimo – brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą;

  1. Įvertinimas Tarnyboje atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Įvertinimą atlieka

Tarnybos psichologas taikydami standartizuotas ir adaptuotas Lietuvoje metodikas;

  1. Psichologui rekomendavus, Tarnybos specialistai atlieka papildomus Vaiko pažintinių,

kalbinių gebėjimų įvertinimus;

  1. Tarnyba, atlikusi Įvertinimą, parengia Išvadą-rekomendaciją dėl tolesnio Vaiko ugdymo;
  2. Gavę Tarnybos Išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio Vaiko ugdymosi pagal

priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar mokymosi pagal pradinio ugdymo programą priima tėvai (globėjai).