KUPIŠKYJE STARTAVO NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS

 KUPIŠKYJE STARTAVO NACIONALINĖS ŠVIETIMO AGENTŪROS PROJEKTAS

                       Šiais mokslo metais Kupiškio rajone startavo naujas Nacionalinės švietimo agentūros projektas „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ (Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001). Projekto tikslas teikti – socialinę pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams, bendradarbiaujant su mokinių (vaikų) šeimomis bei juos ugdančiais pedagogais. Projekte dirba du socialiniai pedagogai, kurie padeda ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams (vaikams) socialinius bei gyvenimo įgūdžius, teikia individualias ir grupines konsultacijas, padeda tėvams, auginantiems specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus, teikia jiems socialinę pagalbą bei bendradarbiauja ir teikia socialinę pedagoginę pagalbą visų rajono ugdymo įstaigų pedagogams.                       

                      Įtraukusis ugdymas, tai kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

                      Taigi, socialiniai pedagogai, dirbantys projekte atlieka šias funkcijas:

 • bendradarbiauja su švietimo pagalbos specialistais, vertina mokinių (vaikų) socialines pedagogines problemas ir poreikius;
 • dalyvauja siūlant ugdymo formą, būdus ir metodus, prireikus rekomenduoja teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniui (vaikui) ir jo šeimai, rekomenduoja vaikui mokyklą;
 • atlieka socialinių pedagoginių problemų prevencijos poreikio įvertinimą mokyklose, rengia, organizuoja ir įgyvendina prevencines priemones ir programas, teikia pagalbą mokyklų vaiko gerovės komisijoms;
 • bendradarbiaudami su mokyklos bendruomene, o esant būtinybei, su kitomis institucijomis, kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių (vaikų) problemoms spręsti;
 • suderinę su mokyklos administracija, prireikus atlieka mokyklose socialines apklausas, skirtas identifikuoti mokinių (vaikų) socialines ir pedagogines problemas ir poreikius;
 • individualiai ar / ir grupėje konsultuoja mokinius (vaikus), jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, socialinių pedagoginių problemų prevencijos ir jų sprendimo klausimais;
 • mokiniams (vaikams) veda grupinius užsiėmimus, kurių tikslas – ugdyti vaikų socialinius, emocinius ir sveikos gyvensenos įgūdžius; užtikrinti specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių (vaikų) integraciją, sėkmingą socializaciją visuomenėje;
 • formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius (vaikus) ir jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
 • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, socialinių aplinkos veiksnių gerinimo ir organizavimo klausimais;
 • skleidžia ir diegia socialinio ugdymo naujoves mokyklų bendruomenėse;
 • dalyvauja rengiant metodines rekomendacijas socialinių pedagoginių problemų prevencijos, mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija, kitomis įstaigomis, teikiančiomis socialinę pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą ir įgyvendinančiomis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą;
 • vykdydami projekto veiklas ypatingą dėmesį skiria pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams organizavimui ir teikimui;
 • rengia ir derina savo veiklos planą ir ataskaitą su švietimo pagalbos tarnybos administracija, dalyvauja projekto darbuotojų susirinkimuose.

                      Projekte dirbančių pedagogų buveinė - Vilniaus g. 8, Kupiškis, Švietimo pagalbos tarnybos patalpose.  Kreiptis galima kiekvieną darbo dieną  nuo 8.00 iki 17.00 val. arba telefonu 8(459) 35144. Kviečiame pasinaudoti galimybe visiems, kam rūpi mūsų jaunosios kartos ateitis.

Socialinės pedagogės Daiva Kurulienė ir Virginija Vanagienė