Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyksta pedagognių-psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti  ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokykinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso. Kurso tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių-psichologinių žinių. Kursų trukmė – 120 val. Jų metu mokytojai išklausys pedagogikos pagrindų, pedagoginės psichologijos bei didaktikos žinių kursą. Baigusiems kursus bus išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinti pažymėjimai.