2015 m. balandžio 14 d. Tarnyboje vyko seminaras „Vaikų turizmo renginių organizavimas“, kurį vedė Vida Daublienė, UAB „SDG“ Panevėžio skyriaus konsultantė, ir Laura Kaminskaitė, UAB SDG  Panevėžio skyriaus direktorė. Seminaro dalyviai išklausė mokymų programą švietimo įstaigose dirbantiems turizmo renginių vadovams (klasių/grupių auklėtojams, mokytojams, treneriams, organizuojantiems vaikų išvykas į renginius, varžybas; žygius, ekskursijas ir pan.): vaikų turizmo organizavimo bendrieji principai, turizmo renginių organizavimo tvarka, programų ruošimas ir metodika, saugaus eismo taisyklės ir kt.

     2015 m. balandžio 9 d. vyko seminaras - pasitarimas standartizuotų testų vykdymo mokyklose organizatoriams "Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas taikant standartizuotus vertinimo įrankius". Seminarą vedė Rimutė Balzarevičienė, Kupiškio rajono savivaldybės administacijos Kultūros ir švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. 

                                                                             

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko 40 val. trukmės „Kompiuterinio raštingumo (technologinė dali) kursai“. Kursus baigė 21 klausytojas. Kursų dalyviai įgijo kompetencijas, numatytas „Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms“, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“.

                                                                               

   

   2015 m. balandžio 8 dieną Tarnyboje vyko seminaras įstaigų vadovams, už viešuosius pirkimus atsakingiems asmenims ,,Įstaigos lėšų valdymas: viešieji pirkimai“. Seminarą vedė Tomas Seikalis, advokato padėjėjas. Seminaro metu klausytojai buvo supažindinti su VP įstatymo pakeitimais, analizavo pirkimų organizavimo ir dokumentų rengimo ypatumus. Daugiausia dėmesio skirta  mažos vertės pirkimų vykdymo aktualijoms aptarti.  

                                                                                   

      2015 m. kovo 27 d. baigėsi 200 valandų trukmės kursai „Mokyklos vadybos pagrindai“. Kursai organizuoti pagal Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. ISAK – 2165 patvirtintą programą. Šiuos kursus lankė Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai, siekiantys atestuotis pirmą kartą ir įgyti vadybinę kategoriją. Klausytojai atliko programoje numatytas praktines užduotis, ugdė švietimo politikos išmanymo, strategijos kūrimo, strateginio plano rengimo ir įgyvendinimo; ugdymo proceso valdymo; žmogiškųjų išteklių valdymo; mokyklos turto ir lėšų valdymo; perkeliamąsias (mokymosi kaip mokytis; komunikacinę; informacijos valdymo; pokyčių valdymo) kompetencijas. Kursus baigė 16 asmenų.

                                                                                 

 

Daugiau straipsnių...

  1. 2015-03-20
  2. Naujiena 2015-03-16