2016 m. vasario 12 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pasitarimas dėl suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinacinės tarybos sudarymo. Pasitarime dalyvavo įvairių įstaigų, organizacijų atstovai. Buvo aptarta suaugusiųjų neformaliojo švietimo situacija Europoje, Lietuvoje, pristatytas 2016 m. Kupiškio rajono savivaldybės neformalaus suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų planas.

               Išrinkta koordinacinė taryba: Marytė Semaškienė – Kupiškio TAU turizmo fakulteto dekanė, Laimutė Šližauskienė – Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktorė, Jolita Janušonienė – Kupiškio kultūros centro direktorė, Vytautas Koženiauskas – Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos Suaugusiųjų mokymo skyriaus vedėjas, Kęstutis Mekšėnas – Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos Tęstinio mokymo skyriaus vedėjas.                                                                                                                                             

          Kupiškio meno mokykloje vyko rajono ugdymo įstaigų meninio skaitymo konkursas. Renginys skirtas bibliotekų metams. Ten, kur darniai bendrauja meninis žodis ir muzikos garsai, 5–8 ir 9–12 klasių grupėse varžėsi 27 skaitovai. Geriausiai sekėsi 7 klasės mokinei Faustai Talačkaitei iš Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos ir Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos II klasės mokinei Viktorijai Žiūkaitei. Merginos ir jas ruošusios mokytojos Jūra Jurėnienė ir Jolanta Kireilytė kovo 4 dieną dalyvaus regioniniame meninio skaitymo konkurse Radviliškio Vaižganto gimnazijoje.                                                                                                  

             Sausio 20-oji Kupiškio meno mokykloje buvo neįprasta diena. Daug šurmulio, judėjimo, garsų... Čia vyko vaikų ir moksleivių konkurso „Dainų dainelė 2016“ II etapo konkursas, kuriame dalyvavo Kupiškio rajono ugdymo įstaigų auklėtiniai, mokiniai. Net 18 kolektyvų: solistų, ansamblių ir vienas berniukų duetas. Konkurso metu skambėjo Kupiškio krašto, lietuvių liaudies, įvairių kompozitorių sukurtos dainos. Konkurso dalyvius sveikino ir saldžias dovanėles patiems mažiausiems dainorėliams įteikė Kupiškio rajono savivaldybės meras Dainius Bardauskas. Visus pasirodymus vertino solidi komisija: viešnios iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos – vyresnioji mokytoja, dainavimo metodinio būrelio pirmininkė Regina Juškienė (komisijos pirmininkė), Silvija Tamoliūnienė, chorinio dirigavimo mokytoja metodininkė, Kupiškio meno mokyklos direktorė Daiva Šakickienė ir šios mokyklos mokytoja metodininkė Vanda Dičkienė, bei Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Knizikevičius. Renginį vedė Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos mokiniai Viktorija Žiūkaitė ir Lukas Kasparevičius. Kol komisija tarėsi ir rinko geriausius iš geriausių, likusieji salėje klausė šaunaus meno mokyklos mokinių ir mokytojų parengto koncerto.

           Komisija pasitarė ir nusprendė, kad tolesniame konkurso „Dainų dainelės 2016“ etape, kuris vyks jau sausio 26 d. Rokiškyje, Kupiškio rajonui atstovaus: pati mažiausia konkursantė Beata Balnevičiūtė iš Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (vadovė Laima Vaidileinė), Erika Valaitė iš Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos (mokytoja Onutė Vitkauskienė), Rugilė Pilkauskaitė iš Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos (mokytoja Vilma Aleknienė), bei trys Kupiškio meno mokyklos kolektyvai: solistė Viltė Jakubkaitė ir vokalinis ansamblis, kuriuos ruošė mokytoja Rita Stankevičienė, bei Nidijos Sankauskienės vadovaujamas merginų vokalinis ansamblis.

         Palinkėkime jiems sėkmės!                                                                                                                                                            

                                                                                        

         Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyksta pedagognių-psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti  ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokykinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso. Kurso tikslas – sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių-psichologinių žinių. Kursų trukmė – 120 val. Jų metu mokytojai išklausys pedagogikos pagrindų, pedagoginės psichologijos bei didaktikos žinių kursą. Baigusiems kursus bus išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinti pažymėjimai.2016 m. sausio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko informacinis renginys vaikų neformaliojo švietimo (NVŠ) programų rengėjams.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė aptarė teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, nuostatas, higienos normos ,,Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘ turinį. Ji dalyviams taip pat pristatė savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su NVŠ programų įgyvendinimu ir stebėsena, projektus.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė aptarė NVŠ teikėjų, jų programų, programų dalyvių registravimo registruose ypatumus.

NVŠ programos bei teikėjų, NVŠ mokytojų atitiktį pagrindžiantys dokumentai teikiami savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui iki  2016 m. vasario 1 d.