2016 m. sausio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko informacinis renginys vaikų neformaliojo švietimo (NVŠ) programų rengėjams.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė aptarė teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, nuostatas, higienos normos ,,Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘ turinį. Ji dalyviams taip pat pristatė savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su NVŠ programų įgyvendinimu ir stebėsena, projektus.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė aptarė NVŠ teikėjų, jų programų, programų dalyvių registravimo registruose ypatumus.

NVŠ programos bei teikėjų, NVŠ mokytojų atitiktį pagrindžiantys dokumentai teikiami savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui iki  2016 m. vasario 1 d.                                                                                                                                                                            

                             

2016 m. sausio 18 d. į Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybą rinkosi mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai. Čia vyko konsultacija-diskusija ,,Ugdymo įstaigos vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje atskaitoje?‘‘. Darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius nariai pristatė 2014 m. ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų analizę, aptarė rodiklių, jų vertinimų pateikimo ypatumus ir pan. Diskutuota ir galutinai susitarta dėl mokyklų vadovų 2015 m. vadovų veiklos ataskaitų rengimo: pagal rodiklius nuosekliai aprašomos 6 temos, pateikiama rodiklių suvestinė bei informacijoj apie įstaigos gautas ir panaudotas biudžeto, mokinio krepšelio, pajamų įmokų, GPM 2 proc. lėšas.

Mokyklų vadovų 2015 m. veiklos ataskaitas Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriui privalu pateikti iki 2016 m. kovo 1 d.                                                                                                                                                                                    

                  

      Baigėsi tris mėnesius trukęs neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos „Suaugusiųjų meninių ir bendrakultūrinių kompetencijų plėtra pažįstant Aukštaitijos etnografinį regioną“projektas. Baigiamasis projekto dalyvių  susitikimas vyko Pakruojo dvare, kuriame klausytojai dalyvavo edukacinėse programose: „Pasisėdėjimas pas Gaspadinę gryčioje“ ir „Bravoro gaspadorius Žaldokas“. Šių programos metu sužinojo visas tradicinės duonos kepimo paslaptis, taip pat pasidalino ir savo receptais, gamino ir ragavo „lepioškų“, kurios kepamos ant pečiaus rinkių. Klausytojai dalyvavo ne tik edukacinėse veiklose, bet ir susipažino su Pakruojo krašto tradicijomis, dvaro kultūra. Programos uždarymui dalyviai paruošė meninių darbų parodą bei darbų albumą.  

                                                                                                                                                                                    

2016 m. sausio 8 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko konsultacija-diskusija savivaldybės ugdymo įstaigų direktoriams ,,Ugdymo įstaigos vadovo veikla: ką ir kaip pateikti metinėje atskaitoje?‘‘. Renginyje darbo grupės švietimo kokybės stiprinimui savivaldybės ugdymo įstaigose diegiant Geros mokyklos požymius nariai pristatė vieną iš ugdymo kokybės savivaldybėje apžvalgų – 2014 m. ugdymo įstaigų vadovų veiklos ataskaitų analizę. Darbo grupės nariai su ugdymo įstaigų vadovais diskutavo dėl 2015 m. vadovų veiklos ataskaitų sudėtinių dalių, susitarė dėl ataskaitose fiksuotinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių. 

2016 m. sausio 18 d. šia tema bus diskutuojama su ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojais ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjais.                                                                                                                                                              

                      

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ADV-703 sudaryta darbo grupė švietimo kokybės stiprinimui Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose diegiant Geros mokyklos požymius. Grupę sudaro Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus bei ugdymo įstaigų atstovai. Komisijos pirmininkė – Rimutė Balzarevičienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduotoja – Jurgita Trifeldienė, Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė.

Lapkričio 10 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko pirmasis darbo grupės posėdis. Posėdžio metu buvo gilinamasi į Geros mokyklos koncepciją, susitarta dėl pagrindinių veiklos krypčių bei informacijos apie grupės veiklą viešinimo. Išsamiau darbo grupės veiklos kryptys bus aptartos švietimo įstaigų vadovų pasitarime.

Kitas grupės narių susitikimas vyks lapkričio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje.