PATVIRTINTA

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos

l. e. direktoriaus pareigas

2020 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-10

 

 

KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA

 

ŠVIETIMO PAGALBO TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU MOKYKLOMS, MOKYTOJAMS, MOKINIAMS, JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos švietimo pagalbos teikimo nuotoliniu būdu mokykloms, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato švietimo pagalbos teikimą nuotoliniu būdu mokykloms, mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) tvarkos aprašą Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliau – Tarnyba).

2. Švietimo pagalbą nuotoliniu būdu teikia visi Tarnybos darbuotojai.

 

II SKYRIUS

ŠVIETIMO PAGALBOS TEIKIMO NUOTOLINIU BŪDU ORGANIZAVIMAS

 

3. Tarnybos pedagoginiai darbuotojai mokyklas, mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) konsultuoja, informuoja tel. 8 686 25863, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

4. Mokytojai, kurie individualiai ar bendradarbiaudami su metodinio būrelio nariais yra parengę (ar parengs) dėstomam dalykui metodinę priemonę, tinkamą naudoti nuotoliniam mokymui ir pateiks tarnybos metodininkui, gauna pažymą apie metodinę veiklą.

5. Kvalifikacijos tobulinimo renginiai vyksta nuotoliniu būdu

6. Dalykinės olimpiados ir kiti renginiai mokiniams vyksta nuotoliniu būdu arba bus vykdomi pasibaigus karantinui.

7. Karantino laikotarpiu specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas neatliekamas.

8. Tarnybos socialinis pedagogas, logopedas ir specialusis pedagogas, sutinkant tėvams (globėjams, rūpintojams), individualią pagalbą teikia nuotoliniu būdu, t. y. el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. Messenger, Viber.  

9. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistai rengia rekomendacijas vaikų/mokinių auklėjimo, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių mokymo ir kt. aktualiais klausimais, jas talpina įstaigos internetiniame puslapyje www.kupiskiopmmmc.lt ir facebook paskyroje https://www.facebook.com/Kupiskiospt/.

10. Tarnybos pagalbos mokiniui specialistų konsultacijoms registracija vyksta tel.: psichologo – 8 692 30271, socialinio pedagogo – 8 617 26929, specialiojo pedagogo – 8 617 64479, logopedo – 8 616 20088, el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

11. Psichologo konsultacijos nepilnamečiams asmenims teikiamos pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką skenuotą ar fotografuotą sutikimą. Sutikimą siųsti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba adresu: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybai Vilniaus g. 8, 40114 Kupiškis.

12. Tarnybos darbuotojų darbo vieta gali būti Tarnybos patalpos ar kita vieta, kuri atitinka darbo saugą ir sveikatos apsaugą reglamentuojančius teisės aktų reikalavimus.

 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Šis Aprašas privalomos visiems Tarnybos darbuotojams. Su šiuo Aprašu bei jo pakeitimais pasirašytinai supažindinami ir įsipareigoja jų laikytis.

14. Tarnyba turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti šį Aprašą.