Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyksta pedagognių - psichologinių žinių kursas, skirtas asmenims, besirengiantiems dirbti  ir dirbantiems pirminio profesinio mokymo profesijos mokytoju arba neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokykinį ugdymą) mokytoju ir neišklausiusiems šio kurso. Kurso tikslas - sudaryti sąlygas asmenims įgyti pedagoginių - psichologinių žinių. Kursų trukmė - 120 val. Jų metu mokytojai išklausys pedagogikos pagrindų, pedagogikos psichologijos bei didaktikos žinių kursą. Baigusiems kursus bus išduodami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinti pažymėjimai.