2016 m. sausio 19 d. Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyboje vyko informacinis renginys vaikų neformaliojo švietimo (NVŠ) programų rengėjams.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos direktorė Jurgita Trifeldienė aptarė teisės aktų, reglamentuojančių neformalųjį vaikų švietimą, nuostatas, higienos normos ,,Lietuvos higienos norma HN 20:2012 ,,Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai‘‘ turinį. Ji dalyviams taip pat pristatė savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo‘‘ bei savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų, susijusių su NVŠ programų įgyvendinimu ir stebėsena, projektus.

Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rimutė Balzarevičienė aptarė NVŠ teikėjų, jų programų, programų dalyvių registravimo registruose ypatumus.

NVŠ programos bei teikėjų, NVŠ mokytojų atitiktį pagrindžiantys dokumentai teikiami savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriui iki  2016 m. vasario 1 d.